Ginventory

مسیری به مقصد یک حال خوب!

هلدینگ اکسیر

اکسیر با مسیری با فراز ونشیب های زیادی و اراده ای متفاوت در موقعیت های متفاوتی در حیطه کسب وکار وکارآفرینی گام برداشته وبه همین علت میتوان آن را چترحامی نامید. چتری که امروز با زیر مجموعه های متعدد ومتنوع خود توانسته سهم بزرگی در کارآفرینی واشتغال زایی در شمالشرق کشور داشته باشد و زمینه بره وری از نیروی خلاق ،پویا وجوان ایران زمین را فراهم سازد. اکسیر مسیری مشخص را بر پایه علوم روز دنیا همگام با پیشرفت های جهان برمیدارد.

هلدینگ اکسیر

هلدینگ اکسیر با چندین زیر مجموعه در شاخه های متنوع و مرتبط با رونق و تثبیت کسب وکار فعالیت می نماید.